Beyaz dişler seksi gülüşler

Yüzünüzün ifadesini etkileyen, bakışlarınız kadar gülümsemenizdir de….

Hatta bazen daha çok. Diş estetiği ve bakımı, teknolojik yeniliklerle ağız ve yüz yapısını yeniden tasarlama noktasında. Üstelik çabuk ve acısız yöntemlerle.

Güzel bir gü lü şün ar dın da hem sağ lık lı, hem de es te­tik diş ler ya tı yor. Gü zel diş le re sa hip olan la rın da ha çok gül dük le ri, ken di le ri ne da ha fazla gü ven dik le ri ve ha ya ta da ha olum lu bak tık la rı araş tır ma lar la des tek le­nen bir ger çek. Oy sa bu gü zel lik ve sağ lık, her ke sin hak kı. Üs te lik diş he kim li ğin de ki ge liş me ler le her kes için müm kün.

Bembeyaz Dişler İçin

Do ğal diş renk le ri nin ko yu lu ğun dan ve ya le ke li gö rü­nü mün den hoş nut ol ma yan lar için “be yaz lat ma” iş le­mi uy gu la nı yor. Mi ne ve di şin ya pı sı ne de niy le ko yu renk li diş le rin ve çe şit li ne den ler le diş ler üze rin de mey da na ge­len renk len me le rin gi de ril me si için ya pı lan iş lem le re “diş be yaz lat ma” (ble ac hing) de ni yor. Ev de ya da diş dok to ru nun mu aye ne ha ne sin de ya pı lan uy gu la ma lar la diş renk le rin de tat min edi ci be yaz la ma el de edi li yor. Ön ce diş ler üze ri ne bi rik miş gı da ar tık la rı, çay – kah ve – si ga ra kul la nı mı ve fır ça la ma alış kan lı ğı na bağ lı ola rak mey da na ge len le ke len me­ler, diş ta şı ve plak te miz li ğiy le ve son ra sın da ci la la ma iş le miy le te miz le ni yor. Böy le ce diş ler, be yaz lat ma için ha zır ha le ge li yor. Diş eti çe kil me si ne de niy le diş kök le ri açı ğa çık mış ki şi ler de ise be yaz lat ma iş le mi ya pıl mı yor. İş lem sı­ra sın da çay – kah ve – si ga ra gi bi renk len di ri ci gı da lar dan uzak dur ma lı, dü zen li fır ça la ma ve ba kı ma özen gös ter me li­si niz.

Benim Değil ama Benim Gibi


“Den tal imp lant”, 30 yıl lık geç mi şi ne rağ men Tür ki ye’de son bir kaç yıl dır yay gın laş ma ya baş la yan önem li bir diş he­kim li ği tek no lo ji si. Halk ara sın da “diş çak ma” ya da “diş ek me” ola rak bi li nen den tal imp lant lar, çe ne ke mi ği içi ne yer leş ti ri len özel ba zı mad de le rin diş kö kü gö re vi gö re rek üzer le ri ne sa bit ya da ha re ket li üst ya pı pro tez le ri nin tu tun­ma sı pren si bi ne da ya nı yor. Ön ce le ri imp lan tın en de za van taj lı ya nı olan, çe ne ke mi ği içi ne ya ban cı bir ci sim yer leş­ti ril di ğin de, vü cu dun mad de yi red det me si ris ki, gü nü müz de kul la nı lan saf ti tan yum gi bi ye ni ma ter yal ler le ne re dey se ta ma men or ta dan kal dı rıl mış du rum da.

Son tek nik ler sa ye sin de, imp lant iş le mi, ağır kalp ve kan ser has ta la rı, kon trol edi le me yen ağır şe ker has ta la rı gi bi çok ağır sis te mik so run la rı olan lar ve ço cuk lar dı şın da ki her ke se uy gu la na bi li yor. Gü nü müz de sık lık la “vi da” ve “plak” ol mak üze re iki tür imp lant uy gu la nı yor.

İmplant İçin Püf Noktaları

Ağ zın da imp lant des tek li pro tez ta şı yan la rın dik kat et me si ge re ken en önem li ko nu, ağız ba kı mı ve te miz li ği. İmp­lant lar di ş e ti al tın da kal dı ğı için hij yen, di ğer pro tez has ta la rı na gö re da ha önem li. Diş le ri ni zi özel fır ça sıy la gün de en az iki ke re fır ça la yın. Ağız içi gar ga ra ve so lüs yon kul la nın. Sert yi ye cek ler den uzak du run, çift ta raf lı çiğ ne me ya pın. Uy ku sı ra sın da or ta ya çı kan, ço ğun luk la psi ko lo jik kay nak lı diş sık ma ya da gı cır dat ma alış kan lı ğı nın önü ne ge çin. Yok sa bu, za man la imp lant’in alt ya pı sında za yıf la ma ve sal lan ma gi bi imp lan la rın sö kül me si ni ge rek ti re cek so run lar çı ka ra bi li yor. En ufak de ği şik lik te he ki mi ni ze baş vu run ve dü zen li kon tro le gi din.

Bebek Bekleyenler Dikkat

Top lum da yay gın olan, ha mi le lik sü re sin ce an ne diş le rin den kal si yum kay bı olacağı ve her ha mi le lik te bir di şin kay­be di le ce ği, yan lış bir ina nış. An cak, ha mi le lik es na sın da ki hor mo nal de ği şik lik le rin diş ve di şet le ri ne yan sı ma sı ka çı­nıl maz. Ay rı ca an ne nin ilk ay lar da aşer me ne de niy le yi ye ce ği abur cu bur, bu lan tı ve kus ma ne de niy le ar ta cak olan asi dik or tam, diş ve di şet le ri ni olum suz yön de et ki le ye bil di ği için çü rü me ler gö rü le bi li yor. Er ken dö nem de ko lay ca önü alı na bi le cek bu gi bi so run lar, yi ne ül ke miz de yan lış bir şe kil de yay gın olan “ha mi le lik sü re sin ce diş te da vi si ya­pıl maz” yar gı sı ne de niy le ih mal edi le rek te da vi si zor ha le so ku lu yor.

Önleminizi Erken Alın

Çocuğunuzda ortodontik sorunların varlığını anlayabilmek için erken dönemlerden itibaren düzenli olarak bir diş doktoru ya da ortodonti uzmanına başvurmalısınız. Ancak yapacağınız küçük bir kontrolle sorunun varlığını kabaca anlamanız da mümkün. Çocuğunuzdan dişlerini ısırarak dudaklarını açmasını isteyin ve dikkatle bakın: Üst çenedeki dişler alt çenedeki dişleri dışından kavrayarak mı örtüyor? Alt ve üst azı dişleri birbirlerini karşılıyor mu? Farklı yöne doğru ya da dönük gelen diş var mı? Alt ve üst ön dişler arasında aralık ya da mesafe var mı? Bu bulgulardan biri bile varsa hemen bir uzmana danışın

Kaynak : MİLLİYET GAZETESİ

Kısa URL: http://aksaglik.com/?p=16045

Yazar . Ağu 25 2010. Kategori Ağız Ve Diş Sağlığı Haberleri, Genel. Bu yazıya eklenen yorumları RSS beslemesi üzerinden takit edebilirsiniz RSS 2.0. Yorum yazabilir veya geri izlemede bulunabilirsiniz.

Yorum Yazın

En Son Yorumlananlar

  • Kerem: Çok açıklayıcı ve güzel yazılmış. Tebrikler.
  • Kübra Toptan: Merhaba. Her eczanede bulabileceğinizi düşünüyorum. Kesinlikle doğru bir tercih yapıyorsunuz. İyi...
  • muharrem Alkııç: iyi günler bebeğimiz için gaz merhemi ( wındsalbe ) kullanmak ( almak ) istiyorum bu ürünü nasıl...
  • burhan: Çok güzel bilgiler var sitenizde.Sitenizin önü açık 3 ay sonra çok iyi yerlere gelirsiniz bence…
  • osman nihat özcan: sitenizi tavsiye edeceğim, saygılar,